درس 2 دهم ” از آموختن، ننگ مدار ” + دانلود رایگان

از آموختن، ننگ مدار

تا توانی از نیکی کردن میاسا

قلمرو زبانی
*خوبی، احسان ( متضاد : بدی)*آسودن: استراحت کردن، سکون یافتن (بن ماضی: آسود، بن مضارع: آسا) / *میاسا: توقف مکن، دست بر ندار


قلمرو ادبی
*معنی : تا می‌توانی از نیکی کردن به دیگران دست بر ندار

و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای

قلمرو زبانی
*نمودن: نشان دادن، نمایش دادن نمایاندن  (بن ماضی: نمود، بن مضارع: نما) / ( نما = ظاهر، نمود)


قلمرو ادبی

*معنی : و خود را به مردم آنگونه نشان بده که فردی نیکوکاری هستی

و چون نمودی به خلاف نموده، مباش

قلمرو زبانی
*نموده: نشان داده، ارائه کرده، آشکار کرده

قلمرو ادبی
*معنی :و چون این چنین نشان دادی خودت برخلاف آن رفتار مکن

به زبان، دیگر مگو و به دل، دیگر مدار، تا گندم نمای جوفروش نباشی.

قلمرو زبانی

*مگو: “مفعل را منفی می کند = نگو ، ( گو بن مضارع فعل گفتن ) *مدار: “مفعل را منفی می کند = داشتن ، ( دار بن مضارع فعل داشتن )


قلمرو ادبی
*گندم نمای جوفروش : کنایه از دورو بودن
* معنی : به زبانت چیزی نگو که دلت چیزی دیگر باشد تا مانند کسی نباشی که به مردم گندم نشان می‌دهد؛ ولی جو می‌فروشد.

و اندر همه کاری داد از خویشتن بده، که هرکه داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد

قلمرو زبانی

*اندر: در ،(پیشوند) بر سر افعال درمی‌آید: اندرآمدن (در‌آمدن)، اندرافتادن (درافتادن). / *داد: حق / *داد از چیزی دادن: حق آن را ادا کردن / *که نخست: زیرا / *که دوم: کس *داور: قاضی، دادرس ( در واقع اصل کلمه همان  « دادوَر » است *مستغنی: بی نیاز، توانگر، ثروتمند ( صفت فاعلی از استغناء = بی نیاز شونده ) ( متضاد : محتاج)

قلمرو ادبی

* معنی : و در هر کاری حق آن را ادا کن؛ زیرا هر کس که حق را ادا کند، نیاز به قاضی ندارد و از آن نمی‌ترسد.

و اگر غم و شادیت بود، به آن کس گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد و اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن.

قلمرو زبانی

*تیمار: 1. پرستاری، نوازش، مراقبت کردن از کسی، 2. فکر و اندیشه ( تیمار کردن : مصدر متعدی) / *مردمان : جمعِ مردم، آدمیان، انسان ها/ *پیدا کردن: آشکار کردن *غم و شادی : تضاد


قلمرو ادبی

* معنیاگر غم و شادی برایت پیش آمد، به کسی بگوی که دوست توست و قصد کمک به تو  را دارد و غم و شادیت را برای هر انسانی آشکار نکن و به ایشان نشان نده.

و به هر نیک و بد، زود شادان و اندوهگین مشو، که این فعل کودکان است.

قلمرو زبانی

*شادان : شاد، خوشحال ( قید : در حال خوشحالی ) /*بد : دارای عیب و نقص ( قید : 1. به دشواری، به سختی 2. به طور نامناسب و زشت) * فعل : عمل، کردار . (ادبی) در دستور زبان، کلمه‌ای که بر وقوع امری یا کاری در زمان معین دلالت می‌کند.


قلمرو ادبی
*نیک و بد : تضاد / *شادان و اندوهگین : تضاد

*معنی : اگر غم و شادی برایت پیش آمد، به کسی بگوی که دوست توست و قصد کمک به تو  را دارد و غم و شادیت را برای هر انسانی آشکار نکن و به ایشان نشان نده.

بدان کوش که بر هر محالی، از حال و نهاد خویش بنگردی، که بزرگان به هر حق و باطلی از جای نشوند.

قلمرو زبانی

*کوش : کوشیدن ( بن گذشته : کوشید ، بن حال : کوش ) *نهاد: ذات / *محال: بی اصل، ناممکن، اندیشۀ باطل


قلمرو ادبی

*از جای شدن: کنایه از کوره دررفتن / ق و باطل : تضاد

*معنی: تلاش کن که به خاطر هر کار بیهوده ای حالت عوض نشود؛ زیرا انسان‌های بزرگ زود تحت تأثیر هر حق و باطلی قرار نمی‌گیرند.

و هر شادی که بازگشت آن به غم است، آن را شادی مشمر، و به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی.

 

قلمرو زبانی
*شمردن: به حساب آوردن (بن ماضی: شمرد، بن مضارع: شمار)/  *نومید: ناامید / *بسته دان: مرتبط دانستن، وابسته دانستن ( حذف به قرینه لفظی)


قلمرو ادبی

* تضاد: امید و نومیدی

*معنی: و هر شادی که پایان آن غم است، شادی به شمار نیاور، هر زمان ناامید شدی، امیدواریت را از دست مده و بدان که نومیدی وابسته به امید و امید وابسته به ناامیدی است.

رنج هیچ کس را ضایع مکن و همه را به سزا، حق شناس باش، خاصه قرابت خویش را، چندان که طاقت باشد با ایشان نیکی کن.

قلمرو زبانی
*ضایع: تباه / *سزا: 1. شایسته ، لایق 2. پاداش، جزا، عقوبت / *خاصه: به ویژه  (متضاد: عامه ) (قید : خصوصاً، به ویژه ) / *قرابت: خویشی، خویشاوندی؛ در متن درس، منظور « خویشاوند » است / *طاقت: توان / *با: به


قلمرو ادبی

*معنی: تلاش هیچ کس را تباه مکن و نسبت به همه مردم حق شناس باش؛ به ویژه خویشاوندان خود و به اندازه ای که توان داری به خویشانت نیکی کن .

و پیران قبیله خویش را حرمت دار، ولیکن به ایشان مولع مباش تا همچنان که هنر ایشان بینی، عیب نیز بتوانی دید، و اگر از بیگانه ناایمن شوی، زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وی ایمن گردان.

قلمرو زبانی
*پیران: جمع پیر، بزرگان / *حرمت دار: احترام بگذار / *مولع: (صفت) بسیار مشتاق، آزمند / *هنر: فضیلت / *ایمن گرداندن: در امان بودن


قلمرو ادبی

*معنی: و احترام پیران خاندانت را نگه دار؛ ولی شیفته پیران مشو تا همانطور که فضیلت آنها را می‌بینی، عیب آنها را نیز ببینی، و اگر از غریبه ای احساس امنیت نمی‌کنی، به اندازه ای که احساس ناایمنی داری خود را از او دور کن و در امان دار.

و از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی.

قلمرو زبانی
*ننگ: شرمساری، بی آبرویی / *رسته: نجات یافته (بن ماضی: رست، بن مضارع: ره)

قلمرو ادبی
*معنی : و از آموختن شرم مکن تا از بی آبرویی نجات پیدا کنی.

دریافت فایل رایگان این تدریس!

 روان خوانی

 دیوار

بنا: نماد کسی که سبب ساز جدایی است / دیوار: نماد جدایی / همسایه: نماد کسانی که از ایشان جدا می شویم. / زاویه دید: سوم شخص / شخصیت اصلی داستان: یک پسر جوان، ناصر

بر و بر: خیره، با دقت / تعجب برش داشته بود: بسیار شگفت زده شده بود/ شیری: گونه ای رنگ سفید/ مثل یک توپ: تشبیه  / سرو صدا حیاط را برداشته بود: فراگرفته بود/  حیاط ها سر به هم آورده: جانبخشی، یکی شدن / تل: کپه، پشته خاک / بله دیگر: آری البته  / دور و زمانه: روزگار / درست همین موقع: دقیقا / توی اتاق: درون / یک مرتبه: ناگهان / نیش: چهار دندان نوک ‌تیز جلوی دهان انسان /  یک ریز: پیوسته / خوب، خراب کرده ای: خُب / قالیچه: قالی کوچک / پهن کرد: گسترد / آتش کرد: روشن کرد / قاش: قاچ، برش / مفصل: با تفصیل  / حیاط مثل گذشته: تشبیه / دیواری … سر بیرون می آورد: جانبخشی، استعاره / حیاطشان مثل … کوچک می شود: تشبیه / کوچولو: کوچک / درست مثل یک قفس: تشبیه / دیگر نمی تواند…: پس از رویداد مورد بحث / مثل ماهی های حوض: تشبیه / کول: شانه / از این سر حیاط …: طرف / فضا را از فریادهای شادمانی …: استعاره، حس آمیزی / فشردن: فشار دادن (بن ماضی: فشرد، بن مضارع: فشار)  / انگار: گویی/ بغض گلویش را می فشرد: جانبخشی / عمله: ج عامل، در فارسی امروز معنای مفرد دارد به معنای کارگر ساده / خیره شدن: زل زدن / لج کردن: لجبازی کردن / نشنیده گرفتن: فرض کردن، انگاشتن  / اعتنا: توجه / از سر گرفتن: از نو آغازیدن  / چرا پدرش این همه: اندازه  / بگو و بخند: خوش و بش / کوبیدن: ضربه زدن (بن ماضی: کوفت، بن مضارع: کوب) / دلتنگی: غمگینی و آزردگی / جوابی … خشک و بی مهر: حس آمیزی / بی مهر: بی عشق / جوابی … نارسا: شنیده نمی شد/ زورکی: به زور / سرسنگین: با بی محلی / دیوار … حرف می زد: جانبخشی / چاق: فربه / گنده: درشت / نیمه: آجر نصفه / فقط باد … آواز می خواند: جانبخشی   / خواباندن: ویران کردن / دیگر باد … بخواباند: جانبخشی / چشم های غم زده: مجاز یا استعاره / حرفی مانند آتش: تشبیه  / این پا و آن پا شدن: انتظار همراه با بی قراری، دست دست کردن / خیره خیره …: زل زدن / دست از سرم بردار: رهایم کن / حرف گرفتن: حرف کشیدن / راست: مستقیم / درخت ها … بلند کرده بودند: جانبخشی / در رفتن: گریختن / دیوار مثل دیو ایستاده بود: تشبیه، استعاره / بی مهر: بی عشق / مثل صدها قناری: تشبیه   / نگاه تند و تیز: حس آمیزی / دولا شد: خم شد / پاره آجر: یک چهارم آجر / دلهره: نگرانی / ور: طرف / طاس: کچل / خپله: چاق و قد کوتاه / مثل یک گنجشک: تشبیه /   از نو: دوباره / قلبش مثل یک گنجشک: تشبیه / رعشه: لرزش / سراسیمه: آشفته

کنایه های روان خوانی

 • سرگرم بودن: کنایه از مشغول بودن
 • اوقات تلخی: حس آمیزی، کنایه از ناراحتی
 • رو به راه شدن: کنایه از آماده شدن
 • لب بر چیده بودن: کنایه از «اندوهگین بودن»
 • جزء خیالات است: کنایه از «نشدنی است»
 • زیر لب: کنایه از «آهسته»
 • حرفی سر زبانش بچسبد: کنایه از «ناتوانی در سخن گفتن»

واژه های هم آوا روان خوانی

 • حیاط: صحن خانه (هم‌آوا← حیات: زندگی)
 • خرده: تکه (هم‌آوا← خورده: خورده شده)
 • اصرار: پافشاری (شبه هم آوا← اسرار: رازها)

آرایه مجاز در روان خوانی

 • نیشش باز شد: مجاز از دهان
 • چشمهایش … نمی خندید: مجاز از خودش
 • یک چکه: مجاز از اندک
 • از چشم آنها می دید: مجاز از وجود و نگاه
 • چشم های غم زده: مجاز یا استعاره
 • با او سر دعوا داشت: مجاز از قصد و اندیشه
 • دم: نفس، مجاز از لحظه

سعید هستم دانشجوی داروسازی علوم پزشکی اصفهان، از آنجا که منابع با کیفیت کنکوری دغدغه اصلی هر داوطلبی است من سعی میکنم در جهت رفع این نیاز مهم بهترین آموزش ها را در اینجا تدریس کنم

نتیجه‌ای پیدا نشد.

معتبرترین محصولات

گروه آموزشی دکتر مدرسه در جهت ارائه ی باکیفیت ترین و معتبرترین محصولات آموزشی کنکورهای سراسری قدم بر میدارد. محصولات ما زیر نظر رتبه های برتر کنکور تألیف و طراحی می گردند.

بالاترین کیفیت محصولات

بالاترین امنیت خرید

دانلود، خرید و ارسال آنی

پشتیبانی بسیار سریع

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
فهرست
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x